408-288-6325 - katalóg Clavius
ardri
Main page
(502) 294-8526
Hlavní stránka katalogu

ON-LINE katalóg - Zadanie otázky :  

212-287-6382

Vyh¾adáva :  ?
       778-216-9244


Inštrukcie : Do pripravených polí formulára zadajte h¾adaný termín a stlaète tlaèidlo H¼ADAJ. Pokia¾ vyplníte viac riadkov, vyh¾adané výsledky budú splòova všetky kritériá zároveò. Je možné použi pravostranného krátenia slov ( nedoplòujte slová znakom * alebo ? ). Kliknutím na nadpis po¾a si zobrazíte register termínov použitých v tomto poli. Môžete tiež použi formulár pre Kombinované vyh¾adávanie.

Ïalšie možnosti : Zoznamy a novinky, Geneva-cross, Návrat na hlavnú stránku.